Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 22.06.2018. Petak
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Privreda
  Koliko su državu koštali stečajni upravnici
  Protiv Šomođi Šandora vodi se krivični postupak
  12.11.2015.

  • U Subotici radi oko 25 stečajnih upravnika, samo dvoje nije aktivno, a nekoliko njih vodi stečajeve čak u osam ili šest preduzeća, dok drugi u proseku vode dva do tri stečajna postupka. Krivični postupak u Subotici se vodi samo protiv jednog, stečajnog upravnika Agrokombinata, Šomođi Šandora, potvrđeno nam je i u Osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici • Krivičnom postupku prethodila je i vanredna kontrola rada Šomođija, od Agencije za licenciranje!

  3122_1.jpg

  Kada je pre nešto više od godinu dana, Agencija za licenciranje stečajnih upravnika, na osnovu pritužbi nezadovoljnih akcionara Agrokombinata i drugih, izvršila vanredni nadzor nad radom stečajnog upravnika u tom preduzeću Šomođi Šandora, konstovane su brojne nepravilnosti u njegovom radu , a Agencija je preporučila da se te nepravilnosti isprave.

  Da li ih je bilo moguće ispraviti, nije saopšteno, ali Šomođiju je zamerano, pored ostalog i da je u sukobu interesa, jer je istovremeno i stečajni upravnik Agrokombinata i poverilac stečajnog dužnika, pod brojem 141.

  Podnete su i brojne prijavi, o toj „pljački 21. veka”, kako su mali akcionari dokazivali dokumentima o zloupotrebama koje je stečajni upravnik tokom više godina sprovodio, a koja su prosledili Agenciji za licenciranje.

  Sav taj decenijski rad u sprovođenju stečaja u Agrokombinatu, svi nezakoniti postupci koje je Šomođi sproveo, epilog su dobile na sudu, pa je protiv Šandora Šomođija pokrenut krivični postupak, što nam je potvrđeno u Osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici.

  —Vodi se krivični postupak protiv ŠandoraŠomođija, kao stečajnog upravnika prduzeća Agrokombinat.  To je zvanično, već smo dali izjave, da je u pitanju krivični postupak protiv krivičnog dela zloupotrebe ovlašćenja u privredi, iz člana 238 krivičnog zakonika, koja je izvršio u svojstvu stečajnog upravnika. Radi se o milionskim sumama, u ovom slučaju u pitanju je, čini mi se, oko 14 miliona dinara. Krivični postupak je u toku, a to je koliko imam saznanja jedini postupak u Subotici, protiv stečajnog upravnika u ovom momentu, kaže za Subotičke novine Branislav Rankov, v.f. Osnovnog javnog tužioca u Subotici.

  Rankov navodi i da se vode i krivični postupci protiv nekoliko direktora javnih komunalnih preduzeća i preduzetnika.

  —Tokom poslednjih pola godine podnete su krivične prijave i vode krivični postupak protiv zloupotreba ovlašćenja protiv odgovornog lica JP Stadion, ali se odnosi na rukovodioca u prethodnom mandatu, u Osnovnom i pred Višim tužilaštvom, protiv bivšeg rukovodioca, odgovornog lica u JKP Čistoća i zelenilo, pred Višim sudom. Ti i drugi krivični postupci su u toku, a u nekoliko preduzeća su pravosnažno okončani, recimo postupak za odgovorna lica u fabrici Fidelinka, protiv Radulović Vasilke, direktorice, zatvorskom kaznom od godinu dana, dok su neki su potupci još u toku.Okončani su delom i postupci protiv odgovornih i u Agrokombinatu, vode se još uvek krivični postupci protiv odgovornih lica u Zobnatici, protiv odgovornih lica u preduzeću Azotara, kaže Rankov.

  Na pitanje novinara koliko dugo traje prosečno većina tih postupaka, Branislav Rankov objašnjava, da to nije samo problem rada pravosuđa na ovoj teritoriji, već u čitavoj državi.

  —Republičko tužilaštvo i Vrhovni sud sugerišu da se ti predmeti ubrzaju, ali svaki predmet je specifičan za sebe. Ponekad okrivljeni nisu dostupni, pa to stvara problem kod predmeta, u drugim predmetima recimo, moraju se odrediti nova veštačenja.  Sve je specifično na svoj način, a ključ nam je da se angažuje kvalitetan veštak iz oblasti finansija.To je primarna stvar u radu, kao i procena tužilštva da li ima osnova da se pokrene krivični postupak protiv nekog lica, ističe Rankov.

  Mali akcionari Agrokombinata i danas tvrde, da su nezakonitim radnjama i tokom stečaja Agrokombinata oni i država oštećeni za oko 20 miliona evra, a vanrednom kontrolom, supervizor Agencije za licenciranje stečajnih upravnika našao je, da je nepravilnim radom tokom stečaja, iz stečajne mase otuđen deo imovine Agrokombinata, čime je stečajna masa ugrožena kao i zakonitost stečaja, prava poverilaca i trećih lica.

  Stečajni postupak u AD Agrokombinatu Subotica, otvoren je pre 11 godina, rešenjem Privrednog suda u Subotici, 29. oktobra 2004. godine, a za stečajnog upravnika je imenovan Šandor Šomođi iz Stare Moravice, koji je i danas na toj funkciji.

  Protekle godine, 29. maja, Agencija za licenciranje stečajnih upravnika završila je izveštaj o vanrednom, neposrednom nadzoru rada stečajnog upravnika Šomođija, nakon prijava i žalbi koje su na njegov rad upućene Agenciji. Supervizor te Agencije konstatovao je niz nepravilnosti u radu Šomođija, a javnosti su izneti neki dokazi kako je arčena i otimana imovina radnika u Srbiji i tretirana kao Alajbegova slama. Mnoge od tih dokaza izneli su i akcionari kao i udruženje građana Solidarnost, koja su podržala proteste oštećenih akcionara.

  Olajoš Nađ Mikloš, član IO UG SU „Solidarnost“ tvrdi, da do ovog izveštaja o superreviziji stečaja u Agrokombinatu Subotica ne bi došlo, da nije bilo istrajnosti i upornosti akcionara i članova UG „Solidarnost”.

  – Više puta smo pisali Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika i dostavili im veoma obimnu dokumentaciju, jer se radi o pljački 21.  veka, sprovedenoj tokom privatizacije i stečaja, istakao je Nađ Olajoš.

  Kako je u izveštaju navela supervizor Agencije, Mirjana Glojer, takva odluka je doneta na osnovu predloga stečajnog poverioca Victoria group AD Novi Beograd, sa obrazloženjem da je stečajni dužnik, u postupku sprovođenja plana reorganizacije, propustio da ispuni obavezu o isplati rate duga tom poveriocu, u iznosu od 167.446, 15 evra.

  –Nepokretna imovina stečajnog dužnika je popisana po stavkama, po kojima je Agrokombinat posedovao 1.278 hektara 83 ara i 37 kvadrata zemljišta, likvidacione vrednosti 725.472.000 dinara, objekte u vlasništvu na neto površini 22.202,37 kvadrata, likvidacione vrednosti 102.659.810 dinara, opremu i postrojenja u 174 stavke, likvidacione vrednosti preko 16 miliona dinara.  Konstatovano je i da Agrokombinat u vreme popisa poseduje zasad od 1220 hektara, u ukupnoj vrednosti nedovršene proizvodnje od 27.851.666 dinara. Popisna komisija nije dostavila popisne liste sa naznakama parcela, a utvrđeno je i da navedeni zasadi nisu evidentirani u Izveštaju, u delu „ukupna imovina“, nigde se ne pominje likvidaciona vrednost zasada u iznosu od preko 16 miliona dinara, iako su konstatovani popisom, navela je pored ostalog supervizor Agencije, Mirjana Glojer.

  U Izveštaju supervizora se navodi i da je u listi poverilaca Agrokombinata kao stečajnog dužnika, pod brojem 141 evidentiran i stečajni upravnik Šandor Šomođi, kao poverilac, sa potraživanjem od stečajnog dužnika iznosa od 76.000 dinara, što je po Zakonu o stečajnom postupku nedopustivo.

  – Propisano je da za stečajnog upravnika ne može biti imenovano lice koje je poverilac stečajnog dužnika, ili je zaposleno kod poverioca. Prekršen je Kodeks etike za stečajne upravnike, jer sukob interesa postoji, kada stečajni upravnik ima privatni interes koji utiče, ili može uticati na obavljanje njegovih poslova. Ako dođe do sukoba interesa, posle imenovanja stečajnog upravnika, on je dužan da podnese zahtev za svoje razrešenje.  Kako Šandor Šomođi kao stečajni upravnik nije dokazao, u vanrednom nadzoru, da je o toj činjenici obavestio organe stečajnog postupka, na ročištu 24. marta 2011. godine, kada je rešenjem o bankrotstvu, nastavio rad stečajnog upravnika, supervizor smatra da je povređen Kodeks etike, ističe Mirjana Glojer.

  Izveštajem se navodi i da su među nepravilnostima rada Šomođija da nije pravilno sačinio Izveštaj o ekonomsko finansijskom položaju stečajnog dužnika od 18. aprila 2011. godine, te da je posle proglašenja bankrotstva Agrokombinata Šomođi nastavio delatnosti proizvodnje i izvršenje kupoprodajnog ugovora, kojim su pod nepovoljnim uslovima nabavljane sirovine i reprometerijal, a da pri tome nije obavestio stečajnog sudiju niti je pribavio saglasnost Odbora poverilaca.

  Podaci izveštaja ukazuju, da Šomođi nije nakon proglašenja bankrotstva prikazao proizvodnju i prodaju zaliha i izvršene kompenzacije, na šta su više puta ukazivali javnosti i mali akcionari tog kombinata.

  – Pominje se i firma iz Feketića sa kojom je sklopljen ugovor o proizvodnoj saradnji, a da postupak prodaje imovine Agrokombinata, useva, nije sproveden u skladu sa propisima, da je iz stečajne mase otuđen deo imovine Agrokombinata, mimo zakonskih uslova o načinu prodaje, a stečajnim postupkom je time nezakonito ugrožena i stečajna masa i prava poverilaca.  Svi ti i drugi podaci ukazuju kakva je vrednost i značaj Agrokombinata Subotica i šta je Subotica i Srbija izgubila ovakvim odnosom prema privatizaciji ove firme. Treba reći, da je Agrokombinat Subotica bio istaknuto preduzeće u bivšoj državi, tu je radilo uvek više doktora nauka, bilo je puno inovacija u ratarstvu, stočarstvu, ekologiji. Evo tu imam rezultate u ratarstvu od 2004. do 2006. godine kada se obrađivalo od 6463 ha do 7259 ha zemlje. Suština i cilj stečaja po zakonu nije pljačka i nestanak te firme iz spiska APR?! Svi su znali kako su izvedeni i koliko traju ovi stečajevi, kao i u ZZ Čantavir, Ciglana u Malom Iđošu, i drugima, istakao je Mikloš Nađ Olajoš.

  Podvukao je da Šandor Šomođi nije mogao biti stečajni upravnik, jer je imao potraživanja od Agrokombinata u kojem je sprovodio stečaj.– Nakon proglašenja bankrotstva, nije smelo biti daljih aktivnosti u ratarstvu, a ipak se radilo na oko 1200 ha, bez evidentiranja vrste i vrednosti zasada, što konstatuje i supervizor. Tu je i ugovor i aneks, o prodaji imovine Agrokombinata Subotica IM „Matijević“ u koji su ušli objekti koji nisu bili oglašeni?!, kaže Nađ Olajoš.

  Jovo Jarić, član UO malih akcionara AK Subotica istakao je da su nezakonitim radnjama u privatizaciji i stečaju Agrokombinata Subotica, država i mali akcionari oštećeni za oko 20 miliona evra, istakao je i Jarić, dodajući da su podneli krivične prijave Osnovnom javnom tužilaštvu i MUP-u protiv nezakonitih radnji stečajnog upravnika Agrokombinata Subotica, a kao verodostojan dokumenat ističe izveštaj supervizora Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, pa je sada kažu, potez na sudu i tužilaštvu!

  Jarić: Šomođi tražio 550.000 evra

  – Bilo je više isplata kao nagrada „za ovakav rad“ stečajnog upravnika Šomođija, ali mi znamo za isplatu 104.000 evra, zatim 63.422 evra kao i 1.500.000,00 dinara za troškove stečajnog upravnika. Njegovi zahtevi prema Stečajnom veću bili su 550.000 evra, kazao je Jovo Jarić i dodao, da je dobro da je političkom voljom urađen izveštaja od strane državnog organa za kratko vreme

  Šomođi: Nisam dobio pola miliona, nego 170.000 evra

  U kratkom komentaru o nepravilnostima u sprovođenju stečaja, koje mu se pripisuju, Šandor Šomođi je demantovao za Subotičke novine, da je dobio naknade od pola miliona evra za svoj rad.

  — Netačne su tvrdnje da sam dobio pola miliona evra za nadoknade tokom 9 godina kao stečajni upravnik. Dobio sam ukupno 170.000 evra za devet godina rukovođenja tim preduzećem, što mogu i da dokumentujem.  Kada sam platio od toga PDV doprinose, poreze na prihod i ostalo, svega je ostalo oko 35 posto, kao moja zarada za skoro jednu deceniju, jer sam stečajni upravnik u tom preduzeću od oktobra 2004. godine, do jula 2006. godine u prvoj fazi, a zatim ponovo od proglašenja bankrota do danas. Netačno je , da nisam radio prema standardima, radio sam u skladu sa Zakonom o stečaju, a i od države takođe potražujemo oko 82 hektara zemlje, rekao je Šomođi.

  Koliko su državu koštali stečajni upravnici!

  Na bankrotu su stečajni upravnici, kako je navedeno nedavno u medijima, iz Agencije, zaradili 2,3 milijarde dinara.

  STEČAJNIM upravnicima u Srbiji je na ime nagrada, od kada su uvedene sredinom 2005. godine, isplaćeno čak 1,82 milijarde dinara, što je oko 15 miliona evra! Kada se na ovo doda još 519 miliona dinara na ime naknada za rad, dobije se iznos veći od 2,3 milijarde dinara, koliko im je ukupno isplaćeno od prodate imovine preduzeća u stečaju

  N.H.K.

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja