Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 19.08.2018. Nedelja
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Privreda
  Kako je Šandor Šomođi vodio stečaj u Agrokombinatu
  23.12.2015.

  Razrešenje stečajnog upravnika Agrokombinata Šomođi Šandora usledilo je na lični zahtev, nakon krivičnih prijava Udruženja akcionara tog kombinata, koji su svoje sumnje u način vođenja stečaja i krivične prijave uputili na adrese nadležnih institucija, i nakon što je stečajni sudija predložila Stečajnom veću da ga razreši dužnosti, a posle uočenih nepravilnosti u radu koje navode Privredni sud i Agencija za licenciranje stečajnih upravnika.

  3291_1.jpg 

  Bura oko Agrokombinata epilog je dobila razrešenjem dužnosti stečajnog upravnika Šomođi Šandora, protiv kojeg je tužilaštvo pokrenulo i krivični postupak, a razlozi koje Privredni sud navodi, početkom novembra za njegovo razrešenje, na osnovu Zakona o stečajnom postupku, navedeni su u jedanaest tačaka, kojima se činjenicama ukazuje na nepravilnosti tokom Šomođijevog vođenja stečaja.

  Stečajni sudija Marija Gabrić Malagurski navela je razloge koje je kao stečajni sudija uočila, a koji proizilaze iz Izveštaja Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, o izvršenom ispitivanju rada stečajnog upravnika Šomođi Šandora, od 29. maja 2014. godine

  —U Agrokombinatu je nepravilno izvršen popis i procena imovine, odnosno nepravilno su popisani „zasadi”, jer nije navedeno o kojim vrstama zasada se radi, na kojim parcelama se nalaze, niti je navedena pojedinačna visina procenjene vrednosti po zasadu, što je suprotno po Zakonu o stečajnom postupku i nacionalnim standardima koji su utvrđeni Pravilnikom za upravljanje stečajnom masom. Drugi razlog je nepravilno sačinjen Izveštaj o ekonomsko finansijskom položaju stečajnog dužnika, od 18. aprila 2011. godine, jer u njemu nisu evidentirani navedeni „zasadi”.  Osim toga, stečajni upravnik Šomođi nije obavestio organe stečajnog postupka o činjenici da je istovremeno i poverilac stečajnog dužnika, potraživanje stečajnog upravnika je upisano u Izveštaju o ekonomsko finansijskom položaju stečajnog dužnika u listi poverilaca, pod brojem 141, sa potraživanjem od stečajnog dužnika u iznosu od 76.000 dinara, čime je prekršio Zakon o stečajnom postupku, u delu kodeksa etike, navela je u predlogu za razrešenje Šomođija stečajni sudija Gabrić Malagurski.

  Stečajni sudija je takođe navela, da je posle proglašenja bankrotstva stečajnog dužnika, stečajni upravnik preduzimao određene aktivnosti „koje se smatraju radnjama od izuzetnog značaja,” jer je Šomođi nastavio obavljanje delatnosti proizvodnje i izvršenje kupoprodajnog ugovora iz aprila 2011. godine, kojim su ugovorene nabavke sirovina i repromaterijala, za račun stečajnog dužnika, pod nepovoljnim uslovima, sa aspekta obezbeđenja plaćanja, a o tim radnjama nije obavestio stečajnog sudiju, niti je pribavio saglasnost Odbora poverilaca, čime je takođe prekršio Zakon o stečajnom postupku.

  — U tromesečnim izveštajima o toku stečajnog postupka i stanju stečajne mase, nakon proglašenja bankrotstva, stečajni upravnik Šomođi nije prikazao proizvodnju i prodaju zaliha i izvršene kompenzacije, i na taj način je onemogućio transparentnost podataka o proizvedenim količinama useva, njihovoj likvidacionoj vrednosti , kao i o prodatim količinama useva, njihovoj prodajnoj ceni, kupcima, preostalim zalihama i drugo što je takođe kršenje Zakona o stečajnom postupku. Nakon proglašenja bankrotstva stečajnog dužnika, 6. decembra 2011. godine, za račun stečajnog dužnika, Šomođi je sklopio ugovor o proizvodnoj saradnji sa „Best seed producer” d.o.o. iz Feketića, kojim se stečajni dužnik obavezuje da celokupnu proizvodnju „naturalnog semena pšenice kategorije SSIG u 2012. godini” isporuči saugovaraču, uz ugovorene uslove, kojima se ovo pravno lice stavlja u pogodniji položaj, u odnosu na druga lica u postupku prodaje imovine stečajnog dužnika, čime je povredio odredbe Nacionalnog standarda o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika, navodi se u izveštaju stečajnog sudije.

  Kaže se i da postupak prodaje imovine stečajnog dužnika, usevi ( prodaja ugovorena sa firmom iz Feketića) nije sprovedena u skladu sa propisima.

  —Jer, prilikom sprovođenja prodaje metodom „javno prikupljanje ponuda”, prodaja nije oglašena u tri visokotiražna dnevna lista, već je oglas objavio samo u jednom dnevnom listu, a u oglasu nema svih propisanih elemanata, a sam postupak prodaje sadrži nedostatke i propuste, pošto o nameravanoj prodaji nije u predviđenom roku od 15 dana dostavio obaveštenja licima, predviđena zakonom.  Stečajni upravnik za postupak prodaje pokretne i nepokretne imovine stečajnog dužnika metodom javnog nadmetanja, u januaru 2012. godine nije izradio prodajnu dokumentaciju, niti je u oglašenoj prodaji predvideo mesto i vreme određeno za otkup prodajne dokumentacije.  U ugovoru o kupoprodaji pokretne i nepokretne imovine stečajnog dužnika, zaključenog 26. januara 2012. godine između Agrokombinata kao prodavca i IM Matijević doo iz Novog Sada - kao kupca, obuhvaćen je i deo imovine stečajnog dužnika koji nije bio naveden u oglasu, a na taj način je iz stečajne mase otuđen deo imovine, mimo zakonom propisane procedure o uslovima i načinu prodaje, a sa takvim izmenama ugovora nisu bili upoznati drugi učesnici u javnom nadmetanju, niti su Odbor poverilaca i lica koja su iskazala interes za tu imovinu imali saznanja da je prodat taj deo imovine stečajnog dužnika, čime je takođe prekršen Zakon o stečajnom postupku, navela je stečajni sudija Gabrić Malagurski u svom izveštaju.

  Predlogu za razrešenje Šomođija dužnosti stečajnog upravnika doprineo je svakako i podatak, da je 12. marta 2012. godine zaključio Aneks 1 Ugovora o kupoprodaji pokretne i nepokretne imovine stečajnog dužnika kojim je, kaže se u izveštaju, „zemljište i zgrade stečajnog dužnika preneo bez naknade drugom licu”.

  —Za tu radnju, koja ima karakter radnje od izuzetnog značaja , jer je iz stečajne mase, bez naknade otuđen značajni deo imovine stečajnog dužnika, nije imao saglasnost Odbora poverilaca, a takođe o zaključenom Aneksu, stečajni upravnik nije obavestio druge organe stečajnog postupka, niti je u kvartalnim izveštajima prikazao, da je izvršeno otuđenje imovine stečajnog dužnika po navedenom Aneksu ugovora, a pri čemu je tim Aneksom ugovora preneto i pravo korišćenja izgrađenog i neizgrađenog zemljišta u građevinskom području, suprotno Zakonu o stečajnom postupku i zakonu o planiranju i izgradnji - ugrozio zakonitost stečajnog postupka, prava poverilaca i trećih lica, te je doveo u opasnost i ozbiljno ugrozio stečajnu masu, navela je, pored ostalog, stečajna sudija Marija Gabrić Malagurski.

  Takođe u izveštaju stečajne sudije stoji i da Šandor Šomođi nije u potpunosti, kao stečajni upravnik postupio po nalogu supervizora.

  —Od Šomođija je u aprilu prošle godine, zatraženo da u roku od osam dana dostavi određenu dokumantaciju, koju je dostavio delimično i time onemogućio supervizora, da na sveobuhvatan način izvrši kontrolu rada stečajnog upravnika, što je teža povreda dužnosti stečajnog upravnika, odnosno onemogućavanje Agencije u vršenju stručnog nadzora, navela je u izveštaju 6. novembra, stečajna sudija Marija Gabrić Malagurski.

  Tri dana kasnije, 9. novembra je Šandor Šomođi podneo Privrednom sudu zahtev za razrešenje dužnosti stečajnog upravnika u predmetu koji se vodi protiv stečajne mase Agrokombinat Subotica iz Starog Žednika - na lični zahtev, navodeći zdravstvene razloge. Narednog dana, 10. novembra Privredni sud je razrešio Šandora Šomođija dužnosti stečajnog upravnika, nalažući mu da dostavi sudu izveštaj sa dokazima da li je i koje iznose, nakon zaključenja postupka stečaja, nad stečajnim dužnikom Agrokombinat Subotica primio, po osnovu nagrade za rad, kao i o toku stečajnog postupka i stanju stečajne mase - do dana razrešenja.

  Šomođijev odgovor

  Pred zaključenje ovog broja, u četvrtak 17. decembra, Subotičkim novinama je poštom dostavljen materijal, opširnija dokumentacija o „Istini o Agrokombinatu na osnovu činjenica”, koju je poslao Šandor Šomođi, tražeči prema Zakonu o informisanju, pravo na odgovor, jer mu je , kako je naveo „povređen interes neistinitim, nepotpunim i netačnim informacijama , koje su „više puta prenete u Subotičkim novinama i elektronskom izdanju novina”, o čemu će biti reči u narednom broju.

  N.H.K.

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja