Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 22.08.2018. Sreda
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Grad
  Nova godina donosi veliki poreznički obrt
  09.12.2013.

  Lokalna vlast drži korak prema zakonskoj agendi i priprema teren za primenui novih poreskih propisa po kojima će se obračunavati porez u sledećoj godini.

  Gradska Skupština na sednici od 21. novembra  donela seriju Odluka, a nedelju dana kasnije i Gradsko veće usvojilo je još dva akta čime je zaokružena  normativna podloga  potrebna za obračun i razrez poreza.
  Propisi se primenjuju od 1. januara ali je još neizvesno kada će  obveznicima stići nova rešenja. Dok ne stignu, važi stara poresznička praksa: plaćaju  akontacije poreza na imovinu prema poslednjim rešenjima koja su primljena.

  Koji porez?

  Lokalna poreska administracija je nadležna da razrezuje i naplaćuje porez na imovinu i to na sledeće sledeće nepokretnosti:

  1. građevinsko zemljište;
  2. poljoprivredno zemljište;
  3. šumsko zemljište;
  4. stanovi;
  5. kuće za stanovanje;
  6. poslovne zgrade i drugi (nadzemni i podzemni) građevinski objekti koji služe za   obavljanje delatnosti;
  7. garaže i garažna mesta


  Prema gradskoj odluci obveznici poreza na imovinu koji ne vode poslovne knjige, koji imaju nepokretnosti koje se nalaze na teritoriji Grada Subotice na svom imenu 31. decembra 2013. godine, dužni su da od 1. januara 2014. godine do 31. marta 2014. godine, podnesu poreske prijave za tu imovinu, bez obzira da li je imovina već prijavljena poreskim vlastima ili nije. Dakle, počinje novo sistematsko evidentiranje!
  Za neupućene je važno sugerisati da trerba razlikovati porez koji se plaća na prenos apsolutnih prava ( dakle, prenos vlasništva prilikom nasleđivanja, kupovine ili primanja poklona) koji se plaća jednokratno - samo prilikom nastanka promene. To radi državna poreska služba, a u ovom slučaju radi se o porezu na imovinu i posao vodi gradska poreska uprava koja će nakon što građani prijave imovinu, a to treba da učine do kraja marta, dostaviti rešenja svim vlasnicima sa razrezanom poreskom obavezom.
  Osnovni parametar
  Polazni parametar za svaki porez je tržišna vrednost imovine. Od Nove godine za taj parametar  će se uzimati tržišna cena.
  Gradsko veće je utvrdilo i u zakonskom roku, 28. novembra  objavilo, prosečnu cenu po kvadratnom metru za nepokretnosti za Suboticu i to za svaku od četiri zone.
  To je učinjeno na osnovu kupoprodajnih ugovora koji su kod Osnovnog suda registrovani od 1. januara do 30. septembra i dobijen je prosek cene za kvadratni metar prema sledećoj tabeli :

  409_1.jpg

  Zone

  Novi propisi ukidaju dosadašnje pravilo da se  vrednost nekretnine utvrđuje na osnovu njenog kvaliteta ( vrste materijala, opremljenosti objekta, načina gradnje itd ) i uvodi se tržišna vrednost kao osnovni parametar  ali koja zavisi od lokacije i od godina starosti objekta. Lokacija postaje jedna od  presudnih faktora alokalna vlas kada je  određivala zone njihovu konfiguraciju je određivala prema stepenu njihove komunalne i infrastrukturne uređenosti.
  Na teritoriji Grada Subotice određuju se četiri zone u zavisnosti od vrste naselja (selo, grad), komunalne opremljenosti i opremljenosti javnim objektima, saobraćajnoj povezanosti sa centralnim delovima Grada Subotice, odnosno sa radnim zonama i drugim sadržajima u naselju.

  I zona je najopremljenija zona u Gradu Subotici i obuhvata područja mesnih zajednica:
  1."Centar I" 2."Centar II" 3."Centar III"
  II zona obuhvata mesne zajednice:
  1."Novi grad" 2."Kertvaroš" 3."Dudova šuma" 4. "Prozivka"
  III zona obuhvata:mesne zajednice
  1."Aleksandrovo" 2."Bajnat" 3."Gat" 4."Ker" 5."Mali Bajmok" 6."Mali Radanovac" 7. "Novo Selo" 8."Palić" 9."Radanovac" 10."Zorka"
  11."Željezničko naselje" 12."Makova sedmica" 13."Peščara"
  IV zona obuhvata područja sledećih mesnih zajednica:
  1."Bački vinogradi"
  2."Bačko Dušanovo" 3."Bajmok" 4."Bikovo" 5."Čantavir" 6."Đurđin" 7."Kelebija" 8. "Mala Bosna" 9."Tavankut" 10."Šupljak" 11."Novi Žednik" 12."Stari Žednik" 13."Hajdukovo" 14."Verušić" 15."Ljutovo" 16."Višnjevac". 17.Poljopr. zemljište koje nije obuhvaćeno granicama zona I, II i III.

  Amortizacija

  Da bi se pravednije  razrezao porez prema objektima koji se razlikuju  po starostii primenjuje se dodatni korektiv uz pomoć stope amortizacije i to je regulisano posebnom odlukom
  Stopa amortizacije kojom se umanjuje vrednost nepokretnosti, osim zemljišta, koja čini osnovicu poreza na imovinu obveznika koji ne vodi poslovne knjige, na nepokretnostima, osim zemljišta, koje senalaze na teritoriji Grada Subotice iznosi :
  0,8% godišnje primenom proporcionalne metode, a najviše do 40%, počev od isteka svake kalendarske godine u odnosu na godinu u kojoj je izvršena izgradnja, odnosno poslednja rekonstrukcija objekta.
  To znači da se tržišna vredost kao poreska osnovica umanjuje za svaku godinu po 0,8%  pa objekat kooji ima 5o goina može imati maksimalnu amortizaciju odnosno umanjenje tržišne vrednosti za 40 % ali ukoliko je objekat stariji ne može dobiti umanjenje preko tih 40 procenata.

  Poreske stope
  Kada se zna cena kvadratnog metra objekta prema njegovoj lokaciji i kada  se umanji vrednost za iznos amortizacije, dolazi se do  poreske osnovice koja se za  obveznike koji ne vodi poslovne knjige, osim za zemljište, oporezuje po stopama datim u sledećoj tabeli :

  409_2.jpg

  Posledice

  Kako će se novi poreski propisi  odraziti na  konačni iznos?
  Za stan u prvoj zoni (MZ Centar I,II i III ) poreznici od 1.januara će uzimati cenu od 65.169 dinara po kvadratu  i njegova cena po poreskom tarifniku, za 70m2 bila bi 4.561.830 dinara.
  Ako je izgrađen pre 50 godina ili ranije imao bi maksimalnu amortizaciju  od 40% pa bi poreska osnovica bila 2.737.098,00 din. i konačno bi bio razrezan porez od 5.474,20 dinara za 2014.godinu.
  Ako je isti stan  sagrađen pre 30 godina porez bi bio 6.860,99 dinara i primera radi, ako je stan iste veličine na istoj lokaciji sagrađen prošle godine porez će biti 8.977,68 dinara.
  Pošto se cena  kvadratnog metra razlikuje za kuće i stanove, za kuću iz prve poreske zone uzima se tržišna cena od 48.708,00 din po kvadratnom metru i preračunato za površinu od  100 m2, ako je objekat star 5o ili više godina, porez će biti 5.844,96 dinara za iduću godinu.

  Za kuću zidanu pre 30 godina porez će biti 8.884,34 dinara, a ukoliko je građena pre godinu dana porez bi bio  9.585,73 dinara.

  Nema jedinstvenog ključa po kojem mogu brojčano da se izraze posledice primene novih propisa jer biće slučajeva da će novi razrez nekim vlasnicima doneti smanjenje i do 20 odsto u odnosu na sadašnje poreske obaveze za istu imovinu. Međutim,  biće i povećanja u rasponu  od 4 pa sve do 20 procenata ali i više od toga ali najveće povećanje poreza će imati  vlasnici starih  objekata koji su građeni od starih materijala jer se novom metodikom obračuna zanemaruje kvalitet gradnje  i vrednuje se tržišna cena. U takvim slučajevima je moguć skok i za 60 procenata  pa i nešto više od toga. Ipak akom se uzme u obzir da su dosadašnuji porezi na imovinu za takve nekretnine  bili niski, nakon povećanja poreza  po novom obračunu  to će biti  godišnji trošak od 2 - 3 hiljade dinara.
  Povećanje poreza mogu da očekuju i vlasnici koji su u poreskim prijavama  davali lažne podatke za svoje objekte.

  Oporezivanje zemljišta

  Novi paket poreskih propisa ponovo uvodi porez na poljoprivredno zemljište koji takoreći bio zaboravljen.
  Nekada se porez za poljoprivredno zemljište utvrđivao na osnovu  katastarskog dohorka koji je od davnina bio  na zanemarljivo niskom nivou  pa su poštanski troškovi  dostave poreskih rešenja bili višestruklp veći od  od potencijalno ubranog poreza.

  Od prvog januara  utvrđuje se cena  poljoprivrednog zemljišta od 109 dinara  po kvadratnom metru, a poreska stopa za vlasnike koji ne vode poslovne knjige poreska stopa je 0,3%.
  Vlasnici koji imaju  poslovno knjigovodsrtvo i određuju  cenu po drugim metodama  primenjivaće stopu od  0,4%.

   

  Nova olakšica

  Gradsko veće je na sednici održanoj  u petak ( 6. decembar) donelo odluku da za poljoprivredno zemljište  IV, V, VI,VII i VIII klase  daje popust od 50 % na tržišnu cenu kvadratnog metra pa će se kao osnovica ua oporezivanje uzimati cena od 54,5 dinara po metru kvadratnom.


  Ljubiša Stepanović

   

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja