Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 22.08.2018. Sreda
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Grad
  Pisma čitalaca
  Kako se oštećuje državni budžet?
  16.08.2016.

  • Poštujući i uvažavajući sve časne investitore iz Republike Mađarske, šira javnost nije upoznata sa stvarnim dešavanjima i tzv. poslovanjem pojedinih inostranih „investitora“, koje se u najmanju ruku može okarakterisati kao nezakonito, čije posledice direktno trpe građani Republike Srbije i na koji način se oštećuje državni budžet, drastično zaustavlja privredni razvoj i zarad interesa pojedinaca perfidno troše ogromni resursi i potencijali kojim raspolaže RS.

  4250_1.jpg
  BREIER LÁSZLÓ

  Našoj javnosti za sada ne toliko poznat BREIER LÁSZLÓ iz Republike Mađarske faktički je vlasnik i preko offshore kompanija sa sumnjivim kapitalom upravlja desetinama privrednih društava na teritoriji Republike Srbije u severnobačkom okrugu u čijem vlasništvu se nalaze ogromne površine obradivog poljoprivrednog zemljišta – 2.700 ha, veliki broj objekata i mehanizacija velike vrednosti.

  Radi se o privrednim društvima BAČKA DOO ČONOPLJA, KRIVAJA DOO KRIVAJA, LAFLAVEX DOO KRIVAJA, AGRO TELEČKA DOO STARI ŽEDNIK, AGRO DUŽ DOO BAJŠA, AGRONIZIJA DOO KRIVAJA, AGROVIZIJA D.O.O. BAJŠA, AGRO-RAVNICA D.O.O.  KRIVAJA, AGRO BILJE D.O.O.  KRIVAJA, PILAK D.O.O.  KRIVAJA, VIRJAK D.O.O.  KRIVAJA, AGROVOJNIĆ D.O.O. KRIVAJA, AGRO-SALAŠ D.O.O. KRIVAJA, AGRONIMUS D.O.O. KRIVAJA, VISORAVAN DOO KRIVAJA, AGRO-PORT DOO STARA MORAVICA, DOO AGROFILD STARA MORAVICA, AGROVOJNIĆ DOO KRIVAJA, AGRO-VIS DOO ĐURĐIN, AGRO BILJE DOO KRIVAJA, ENERGO SKALAR DOO KRIVAJA, AGROINVEST GRAIN ĐURĐIN, CONSI CO DOO STARA MORAVICA, AGROBIO- ENERGY DOO KRIVAJA, AGRODUMAR DOO STARA MORAVICA.

  Društva po grupacijama imaju sedište registrovano kod Agencije za privredne registre na istoj adresi, a direktor apsolutno svih društava je Ištvan Harmati, državljanin Republike Mađarske, koji prema nezvaničnim informacijama uopšte nije imao prijavljen boravak na teritoriji Republike Srbije kada je imenovan za direktora, a koji zajedno sa Sanelom Liptai Kovač rukovodi poslovanjem.

  Apsolutna kontrola nad ovim društvima vrši se preko dve matične OFFSHORE kompanije upisanim kod Agencije za privredne registre i to NEW LANDMARK INVESTMENT LIMITED iz Velike Britanije koja je jedini član 100% vlasnik osnovnog kapitala BAČKA DOO ČONOPLJA (do 04.04.2014. godine vlasnik je bila izvesna firma NATRONISA INTERNATIONAL INC. iz Belizea), na koji način preko BAČ- KA DOO ČONOPLJA kontroliše većinu pobrojanih zavisnih društava, dok je druga grupacija pod patronatom OFFSHORE kompanije AKINA HOLDING AG Švajcarska koja preko AGROINSVEST GRAIN ĐURĐIN, takođe kontroliše zavisna društva.

  Po ovom principu se u pobrajane firme u Srbiju kroz pozajmice investira novac sumnjivog porekla, nakon čega se novčane transakcije odvijaju unutar poveznih društava, uz dalje izvlačenje kapitala.

  U finansijskim izveštajima obelodanjene su i obaveze po dugoročnom kreditu prema matičnom pravnom licu u inostranstvu.  Vlasnik društva BAČKA DOO ČONOPLJA upisani New Landmark Investment Limited, UK (od 04.01.2014. godine), je Odlukom od 05.01.2015. godine utvrdio dug društva prema zajmodavcu Natronisa International inc, u iznosu od 14.880.000 hiljada EUR-a i na ime kamate iznos od 3.967.211,55 EUR-a.  Društvo obavezu po osnovu dugoročnih kredita u iznosu od 1.799.860 hiljada dinara i obaveze za kamate po osnovu dugoročnog kredita u iznosu od 479.867 hiljada dinara evidentira kao obavezu prema matičnom pravnom licu u inostranstvu Natronisa Interantional inc, Belize City po Ugovoru o deviznom zajmu, dok je obaveze za kamatu prema zajmodavcu društvo samo obračunalo i iste nisu usaglašene sa zajmodavcem, te nije postojala mogućnost uveravanja u istinitost i objektivnost navedenih iznosa. U izveštaju se takođe, navodi da su obaveze prema matičnom pravnom licu precenjene.

  Najveći apsurd predstavlja to što društva pored ogromnog kapitala i „investiranja“ posluju sa gubitkom – što potvrđuje konsolidovani finansijski izveštaj za 2014. godinu u iznosu od 985.147.000,00 dinara.

  I pored velikog potencijala i poseda ogromnog poljoprivrednog zemljišta, primera radi KRIVAJA DOO KRIVAJA u 2014. godini poslovala je sa neto gubitkom na kraju godine od 527.591.000,00 dinara i kumuliranim gubitkom zaključno sa 2015. godinom u iznosu od 792.505.000,00 dinara, dok je BAČKA DOO ČONOPLJA preko kog društva offshore kompanije vrše kontrolu većine društava, poslovala sa neto gubitkom od 383.854.000,00 dinara za 2014.  godinu i 390.931.000,00 dinara za 2015. godinu, sa prosečnim brojem zaposlenih 1, dok ostala društva pretežno nemaju ni jednog zaposlenog.

  Prema zvanično objavljenim finansijskim izveštajima ovlašćena revizorska kuća iznosi mišljenje sa rezervom, odnosno nema pozitivno mišljenje vezano za poslovanje ovih privrednih društava, kao i u vezi nagomilanih i brojnih sudskih sporova koje vode punomoćnici ove grupacije iz kancelarije Zavarko i to Arpad i Šandor Zavarko, za šta društva uopšte nisu rezervisala sredstva.

  Za ova privredna društva karakteristično je i to da su tokom 2013.  godine u samo dva dana od strane KRIVAJA DOO KRIVAJA čiji je 100% vlasnik BAČ- KA DOO ČONOPLJA, a matično društvo NEW LANDMARK INVESMETNT LIMITED, osnovana više od 12 novih privrednih društava, koja su gore već pobrojana, pod sumnjom da je ovo rasparčavanje kapitala vodilo tome da se od države dobiju subvencije preko dozvoljenih visina, a kako bi se stvorio privid da se radi o potpuno različitim pravnim licima.

  Takođe, neka od privrednih društava kao što je ENERGO SKALAR DOO KRIVAJA vršilo je distribuciju električne energije i to za naselje KRIVAJA sa okolinom, iako ovo društvo nije ovlašćeno niti ima licencu izdatu od strane Ministarstva energetike da obavlja ovu delatnost od opšteg javnog interesa - delatnost ovog društva registrovana kod Agencije za privredne registre je gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka.

  U računima ovo društvo fakturisalo je „trošak javnog snabdevača“ iako nije javni snabdevač, kao i naknada za OIE (naknada za obnovljive izvore energije), čime se direktno oštećuje budžet RS, a koja naknada može da pripada samo RS.

  Između ostalog postoji osnovana sumnja da su vlastodavci čak vršilii protipravnu uzurpaciju državnog zemljišta na način što su za potrebe sopstvene poljoprivredne delatnosti koristili isto.

  Za ova društva karakteritično je i masovno otpuštanje zaposlenih bez ikakvih kriterijuma i to većinom po nacionalnoj osnovi, što već predstavlja opštepoznatu činjenicu, kao i surovo obračunvanje sa licima koje rukovodioci i vlastodavci po sopstvenom nahođenju smatraju za svoje tzv. neprijatelje, na način da se protiv istih bez ikakvog osnova podnose brojne krivične prijave i tužbe.

  I pored svega nadležni državni organi se uopšte ne bave celom problematikom, a suština je da se sve prijave podnete protiv ovlašćenih lica ove grupacije automatski odbacuju, dok se svaka prijava podneta od strane „grupacije“ detaljno razmatra, iako za to nema osnova. 

  Ime autora poznato redakciji

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja