Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 21.08.2018. Utorak
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Grad
  Ko može da dobije povlastice i status zaštićenog kupca!
  17.12.2013.

   Uredba o energetski zaštićenom kupcu, odnosno ugroženom kupcu toplotne energije u 2014. godini

  Uredbom o energetski zaštićenom kupcu, odnosno ugroženom kupcu toplotne energije, koju je usvojila Vlada Republike Srbije, na sednici održanoj 14.10.2013. godine,a koja je objavljena i u ovogodišnjem Službenom glasniku RS, broj 90, propisani su kriterijumi, način zaštite, uslovi, rokovi i postupak za utvrđivanje statusa energetski zaštićenog ili ugroženog kupca toplotne energije.

  440_1.jpg 

  Podnošenje zahteva za obnovu i sticanje statusa energetski zaštićenog kupca u narednoj godini istovremeno znači i početak postupka za sticanje takvog statusa. Potencijalni zaštićeni kupac podnosi zahtev za sticanje statusa nadležnom organu jedinice lokalne samouprave, a članom 7. navedene uredbe regulisano je da se uverenja o statusu energetski zaštićenog kupca, odnosno ugroženog kupca toplotne energije izdaju sa rokom važenja do kraja kalendarske godine. Novi zahtev za narednu kalendarsku godinu se može podneti najranije 30 dana pre isteka roka važenja izdatog uverenja, navodi zamenik sekretara Sekretarijata za društvene delatnosti Franjo Horvat, dipl. ecc.

  Za podnošenje novog zahteva, ukoliko nije došlo do promene u odnosu na prethodno potrebno je podneti zahtev, što će se konstatovati uzimanjem izjave na zapisnik pod krivičnom i materijalnom odgovornošću.

  Nije potrebno prilagati dokaze koji su već ranije priloženi, izuzev dokaza o ukupnim mesečnim primanjima domaćinstva. Uslov za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca, odnosno ugroženog kupca stiču podnosioci zahteva koji  imaju ukupan mesečni prihod i to: do 13.222,00 dinara za domaćinstva sa jednim članom, do 19.251,00 dinara za domaćinstva sa dva i tri člana, do 25.276,00 dinara za domaćinstva sa četiri i pet članova i do 31.786,00 dinara za domaćinstva sa šest i više članova, saopštio je Horvat.

  Energetski zaštićeni kupac, odnosno ugroženi kupac može steći pravo na umanjenje mesečne obaveze samo za određene količine električne energije ili za određene količine prirodnog gasa ili toplotne energije za broj m2.

  Korisnici prava na novčanu socijalnu pomoć i dečijeg dodatka, koji su to pravo ostvarili po propisima kojima se uređuje socijalna zaštita, stiču status energetski zaštićenog kupca odnosno ugroženog kupca bez podnošenja zahteva, na osnovu podataka kojima raspolaže Ministarstvo nadležno za poslove socijalne zaštite, stambenog prostora, a ne kumulativno, kaže u saopštenju Franjo Horvat.

  N.Harminc

  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja