Naslovna stranaDetoxLand Pionir - Medeno Srce
Danas je 21.08.2018. Utorak
NAJČITANIJE
   
  NAJNOVIJI BROJ
   
  Godina I, Broj 16
    16. jun 2017.


   
  2_4.jpg
   

   

   

   
   
   
   
  Grad
  Javne nabavke kreću u januaru
  22.12.2013.

  Subotica na korak do „poduhvata stoleća“

  Do sada najveća investicija u komunalnoj infrastrukturi Grada počeće narednog leta i trajati četiri godine. Gradiće se dva kolektora, tri magistralna cevovoda i „fabrika čiste vode“ na Vodozahvatu II. Izabrani nadzor nad radovima i izrađivač Studije za upravljanje muljem

  Kapitalni objekti vodosnabdevanja i odvođenja otpadnih voda, zahvaljujući ugovoru o zajmu od 11 miliona evra, koji je odobrila Evropska banka za obnovu i razvoj, kao i donacijama i drugim izvorima finansiranja, u narednih nekoliko godina treba da promene sliku Subotice. Kada se izgrade Kolektor II i Kolektor VII, na kanalizacionu mrežu moći će da se priključi još oko 12.000 korisnika i znatno će se rasteretiti sadašnji sistem, zbog čijeg opterećenja prilikom jačih pljuskova nastaju poplave u gradu. Kanalizacija na Paliću značiće i prestanak zagađivanja jezera. Sklapanje „prstena“ magistralne vodovodne mreže oko grada i kondicioniranje vode na Vodozahvatu II obezbediće istočnom delu grada, uključujući i Radanovac i Palić, zdravu vodu za piće prečišćenu od gvožđa, amonijaka i arsena.

  456_1.jpg

  Sama priprema za ovako obiman i složen posao iziskuje vremena i truda, jer se sve mora uskladiti sa uslovima koje je postavio zajmodavac, Evropska banka za obnovu i razvoj, (EBRD), kao i direktivama i pravilima Evropske unije. Na Javnom komunalnom preduzeću „Vodovod i kanalizacija“, kao investitoru, prema ugovoru sa Bankom, čiji je potpisnik i Grad Subotica, je da sprovede kompletnu proceduru, a pred kraj godine stiglo se i do raspisivanja javnih nabavki za izvođače radova.

  Do sada smo izabrali konsultanta, koji će obavljati nadzor nad radovima, i to je austrijska firma „IK Konzalting“ iz Beča, a za izrađivača Studije za upravljanje muljem, što je takođe jedan od uslova za izvođenje radova, posao je na tenderu, a dobila firma iz Velike Britanije „Mot Mekdonald“, koja u ovakvim poslovima ima veliko iskustvo. Što se tiče javne nabavke za izvođača radova, „Vodovod i kanalizacija“ zajedno sa konsultantom mora da se složi u svim segmentima koji se odnose na sprovođenje postupka i dinamiku radova. Imali smo već dva sastanka i dogovorili se pod kojim uslovima će se graditi centralni kompleks Vodozahvat II, a pod kojim ostali objekti – dva kolektora i tri magistralna voda. Za Vodozahvat II biće posebna javna nabavka, dok će ostali linijski objekti biti podeljeni u dve grupe, tako da će se ukupno raspisati tri tendera“, kaže inženjer Goran Mijatović, rukovodilac jedinice za realizaciju projekta.

  Među pitanjima koja su još ostala otvorena, su i uslovi nabavke materijala, jer subotički „Vodovod“ želi da nad ovim postupkom ima potpunu kontrolu kako ne bi došao u pitanje njegov kvalitet.

  Radovi počinju na leto

  Druga polovina januara biće vreme kada će se konsultanti, „Vodovod“ i predstavnici EBRD, kako se očekuje, usaglasiti po svim tačkama i biti raspisane javne nabavke nakon kojih će uslediti početak izgradnje šest kapitalnih objekata za komunalnu infrastrukturu grada.

  Procedura javne nabavke u skladu sa pravilima Evropske banke traje od 4 do 6 meseci. S obzirom da smo kao investitori već pripremili deo potrebne dokumentacije, nadamo se, ako sve bude išlo po planu, da ćemo u roku od najkasnije pet meseci imati izvođača radova, a to će biti u julu ili avgustu naredne godine. Kao investitori dužni smo da obezbedimo glavni projekat i građevinsku dozvolu, i planiramo da se krene sa kolektorima Dva i Sedam, a paralelno i sa centralnim magistralnim vodovodom, jer on jednim delom prolazi istom ulicom sa Kolektorom II. Drugi deo će biti povez magistralnog vodovoda istok-zapad i radovi u Lošinjskoj ulici. Što se tiče pripreme tenderske dokumentacije za Vodozahvat II, imamo obavezu, da završimo reviziju idejnog projekta sa Studijom opravdanosti na osnovu nalaza revizione komisije koja insistira da se otklone određeni nedostaci u idejnom projektu. Mi smo te ispravke već poslali i nadam se da ćemo vrlo brzo dobiti revidirani idejni projekat, posle čega će se steći uslovi za podnošenje zahteva za građevinsku dozvolu i za taj objekat“, kaže Goran Mijatović.

  Studija o upravljanju muljem treba da utvrdi na koji će se način materijal koji nastaje preradom otpadne vode na prečistaču, kao i kondicioniranjem pitke vode, tretirati i gde će se odlagati. Za to će biti zadužena engleska firma, koja je ovaj problem uspešno rešila za područje istočnog Londona.

  Mot Mekdonald“ ima veliko iskustvo i složili smo se da rezultati koje smo mi dobili kroz neke pilot-projekte treba da se potvrde, a zatim sagledaju rešenja mogućnosti tretmana mulja možda njegovim spaljivanjem ili korišćenjem u poljoprivredi, ili odlaganjem na za to predviđenu deponiju. Za sada se mulj odlaže oko prečistača, što je dalje nedopustivo, i za to se mora naći odgovarajuće mesto u saradnji sa Gradom. Mulj koji nastaje kondicioniranjem pitke vode spada u opasan otpad, i posebno će se morati tretirati“, objašnjava inženjer Goran Mijatović.

  Čija je sekundarna mreža?

  Potpisivanjem ugovora o zajmu, od 4. maja 2012. godine, učesnici u sporazumu, pre svega Grad Subotica a zatim i Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“, prihvatili su obavezu da se uporedo sa kapitalnim objektima gradi i sekundarna vodovodna i kanalizaciona mreža.

  Mi pripremamo dokumentaciju za one ulice koje su regulisane, na trasi Kolektora II i pogotovo Kolektora VII radi rešavanja problema građana u Mesnoj zajednici Železničko naselje. Za ovo ne postoji neki poseban rok, ali bi trebalo da odmah posle izgradnje Dvojke i Sedmice stvorimo uslove da imamo nove korisnike. Ovo će svakako i EBRD da prati i kontroliše, pa je potrebno da se što pre pripremi ugovor između Grada i „Vodovoda“ kojim će se definisati izvori finansiranja, jer s obzirom na otplatu prečistača koja je u toku, mi za tako nešto nemamo sredstava. Tu su i vodovodna mreža za Hajdukovo i Šupljak, zatim puštanje u rad fabrika vode u Bačkim Vinogradima, kao i projektna dokumentacija koja se odnosi na Gornji i Donji Tavankut i Ljutovo. Projekti za mrežu glavnog dovoda su završeni i radi se dokumentacija za crpnu stanicu koja će se nalaziti neposredno ispred Ljutova. Postoje pripremljeni projekti za povez kanalizacionog sistema Palića i Subotice, a sve to nisu mala sredstva i ovih dana za predstavnike lokalne samouprave održaćemo jednu prezentaciju i upoznati ih sa svim projektima, kako bi se moglo početi raditi na eventualnim izvorima finansiranja, jer je u pitanju interes građana i potreba da se ispuni obaveza i zaokruži „paket“ prihvaćen Ugovorom o projektu i Ugovorom o zajmu“, kaže rukovodilac jedinice projekta kapitalnih investicije inženjer Goran Mijatović.

  M.Radojčin

   

  Šta će se graditi?

  „Osim Kolektora II i VII, u planu su tri linijska voda magistralne vodovodne mreže – prvi je povez Istočnog i Zapadnog kraka, drugi je Istočni krak u Lošinjskoj ulici, a treći Centralni magistralni cevovod koji spaja severni i južni deo grada. On kreće od bazena kod Dudove šume, prolazi kroz centar grada i završava u Kumičićevoj ulici. Ukupna dužina svih ovih vodova je oko 8 kilometara. Centralni kompleks Vodozahvata II sastojaće se od crpne stanice visokog pritiska, rezervoara zapremine 2500 kubnih metara, i od postrojenja za tretman vode koje je planirano da ima kapacitet od 160 litara u sekundi, u prvoj fazi 80 litara, što će u ovom momentu biti sasvim dovoljno za grad. Kolektor Dva, najduži vod, će počinjati od Ulice Sonje Marinković, zatim preko Matije Gupca i kružnog toka na Trgu žrtava fašizma nastavljati prema Novom selu i Bajskom putu“, kaže inženjer Goran Mijatović.

  Kredit

  Kamata na kredit od 11 miliona evra je jedan odsto fiksna plus euribor šest meseci. Grad će da vraća kredit i plaća kamatu do kraja 2019. godine, a od 2020. do kraja 2024. godine ovu obavezu preuzima „Vodovod i kanalizacija“, što je regulisano Ugovorom o supsidijarnom zajmu i donaciji između grada i „Vodovoda i kanalizacije“, na osnovu uslova iz ugovora o zajmu.  Cenovnik Subotičkih Novina

  Apoteka Subotica

  4_22.jpg

  Kuća zdravlja

  4_20.jpg

  Zoo Palić

  NorDent

  Suboticagas

  Vojput

  Dom zdravlja